اﻳﻦ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻦ اﺣﺘﺮاﻡ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ مسئوﻟﻴﻦ اﺳﺖ

باراد از انتشار قریب الوقوع آلبوم جدید خود و تلاش برای کسب مجوز فعالیت رسمی موسیقی در کشور خبر داد: ​ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﺷﺐ و ﺭﻭﺯ ﺩاﺭﻡ ﺭﻭﻱ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻢ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺗﺮاﻙ « ﺳﺎﻋﺖ » ﺭﻭ ﻫﻢ ﺗﻮﻱ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻗﺮاﺭ ﺑﺪﻳﻢ. ﻗﻮﻝ ﻣﻴﺪﻡ ﺑﻌﺪ اﺯ اﻧﺘﺸﺎﺭ اﻭﻟﻴﻦ ﺁﻟﺒﻮﻣﻢ، ﻛﻠﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺷﻢ. ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺻﺒﻮﺭﻱ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ. در

ادامه