همسرم، یکی‌ از بهترین مدیریتهاى موزیک در اجراهای زندگی‌ من

​وجود اتمسفر و جو موزیک دلخواه هر ارکستر، مستقیماً به در مود قرار گرفتن اعضاى ارکستر، به منظور اجرای بهتر گره خورده است. در صورت وجود کیبورد در موزیک، بیشترین مسئولیت مدیریت و هماهنگی‌ اجرا در ارکستر به عهده کیبوردیست می‌باشد تا جایی‌ که کوچکترین لغزشی از طرف آن‌ میتواند همه موزیک را تحت تاثیر

ادامه