نواگرام: همون سزاوار

سلام و درود بر سردار بی سر

امیر فرزانه