نواگرام: هوا

«اهواز هوا، برق، آب، زندگی ندارد»

امیر فرزانه