نواگرام: پاری سن ژرمن

مقایسه دستمزد تتلو با نیمار!

امیر فرزانه