نواگرام: پاکبان

پاکبانان سربازان یزید نیستند!

امیر فرزانه