نواگرام: پدرام پالیز

اولین قطعه رسمی پدرام پالیز منتشر شد

امیر فرزانه