نواگرام: پرسپولیس

رضا صادقی برای پرسپولیس خواند

امیر فرزانه

قهرمانی زود هنگام پرسپولیس

امیر فرزانه

پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد

امیر فرزانه