هجوم کاربران ایرانی به صفحات خانواده ترامپ!

​ای کاش سیاستگذاران فرهنگی و اخلاقی جامعه، هر چه زودتر متوجه می شدند یا می پذیرفتند روش هایی که برای آموزش و نهادینه کردن، فرهنگ، اخلاق و هویت اجتماعی در این سال ها دنبال کرده اند، نیاز به بازنگری و تحول اساسی دارد. گذشته از مجموعه ی مسائلی که در جامعه ی اطراف خود می

ادامه