برگزاری «کارگاه ترانه‌ی پیشرو» یغما گلرویی و حسن علیشیری

«هفدهمین دوره کارگاه ترانه‌ی پیشرو» یغما گلرویی و حسن علیشیری با هدف بررسی مبانی تئوریک ترانه‌سرایی، سرایش ترانه بر اساس موضوع و نقد کارگاهی، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۶ در تهران برگزار خواهد شد.

ادامه