اجرای «مدارا» در کانون ادبی زمستان

سه شنبه یازدهم آبان ماه جلسه دیگری از سری جلسات «کانون ادبی زمستان» در شرایطی برگزار شد که کامران رسول زاده و علیرضا آذر کارشناسان ترانه و شهرام شکوهی به عنوان کارشنان موسیقی در این جلسه حضور داشتند. در بخشی از این مراسم شهرام شکوهی به اجرای زنده قطعه مدارا پرداخت که در ادامه می

ادامه