نواگرام: کشته شدگان

«آذربایجان باشین ساغ اولسون»

امیر فرزانه