نواگرام: کشتی ساچی

همه ٣٢ سرنشین نفتکش جان باختند

امیر فرزانه