نواگرام: کیمیا علیزاده

اولین مدال تاریخ در المپیک

امیر فرزانه