نواگرام: کیومرث منشی زاده

«کیومرث منشی زاده درگذشت»

امیر فرزانه