اجراى لیان با بوغ حلزونی در کوچه کالچر بمبئى

زمانى که موزه ى سازشناسى بوشهر(واقع در موزه مردم شناسى) رو راه اندازى مى کردم و کتاب “اهل ساز” رو مى نوشتم نواختن بوق حلزونى در بوشهر منسوخ شده بود… فقط در هرمزگان آنهم در میناب همچنان نواخته مى شد. هرچند قدیمى ها از ردپاى آن در جزیره خارگ و سیراف سخن مى گفتند… تا

ادامه