شهر من … بخند!

شهر من صد قصه از عشق پنهان کرده است شهر من صد شعر از درد بر جان کرده است شهر من را سوزِ ساز مردمانش برده هوش از دِلش آوازهای عاشقان آید به گوش شهر من با شب حدیثِ راهِ پر خون می کند کوچه کوچه قصه های عشقِ مجنون می کند شهر من داستانِ

ادامه