اجرای علی قمصری در پارلمان اروپا

​این حاصل گفت و گوست نه تلاش براى فتح. هنر راه هایى را به روى جهانى شدن باز مى کند که توسط سیاست و جنگ بسته شده. درهایى را باز مى کند که با تحمیل ایدئولوژى هاى افراط گرایانه قفل شده. کلید واقعى همین تار است که اینجا مى بینید… برایم عجیب نیست که شخصیت

ادامه