نواگرام: یزید

پاکبانان سربازان یزید نیستند!

امیر فرزانه