کد پیشواز ایرانسل سامان حریری روزای ابری

کد پیشواز ایرانسل سامان حریری روزای ابری ۲۶۱۵۹۴۰ روزای ابری ۱ سامان حریری ۲۶۱۵۹۴۹ روزای ابـری ۲ سامان حریری ۲۶۱۵۹۵۰ روزای ابـری ۳ سامان حریری ۲۶۱۵۹۵۱ روزای ابـری ۴ سامان حریری ۲۶۱۵۹۵۸ روزای ابری ۵ سامان حریری ۲۶۱۵۹۵۹ روزای ابری ۶ سامان حریری بخشی از متن همین ترانه روزای ابری سامان حریری: هوا ابری تر

ادامه