کد آوای انتظار همراه اول دنگ شو خلیج

کد پیشواز انتظار همراه اول گروه دنگ شو خلیج ۹۱۷۶۹ خلیج ۱ دنگ شو ۹۱۷۷۰ خلیج ۲ دنگ شو بخشی از متن همین ترانه خلیج گروه دنگ شو : خلیج رو به گدار و باد سوی کومه روان نشسته ای به تماشا و من به تو نگران سوار عیش و هوایی تو جای زل زدنی

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول دنگ شو باد گناهکار

کد پیشواز انتظار همراه اول گروه دنگ شو باد گناهکار ۹۱۷۵۲ باد گناهکار ۱ دنگ شو ۹۱۷۵۳ باد گناهکار ۲ دنگ شو ۹۱۷۵۴ باد گناهکار ۳ دنگ شو ۹۱۷۵۵ باد گناهکار ۴ دنگ شو بخشی از متن همین ترانه باد گناهکار گروه دنگ شو : بی هوا با چَشمِ بیدار،در به در در کار دلدار

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول دنگ شو حباب

کد پیشواز انتظار همراه اول گروه دنگ شو حباب ۹۱۷۷۱ حباب ۱ دنگ شو ۹۱۷۷۲ حباب ۲ دنگ شو ۹۱۷۷۳ حباب ۳ دنگ شو ۹۱۷۷۴ حباب ۴ دنگ شو بخشی از متن همین ترانه حباب گروه دنگ شو : آمدم از خانه ی او بوی تنم به شراب میزند آمدم از خانه ی او بوی

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول دنگ شو خطا کردم

کد پیشواز انتظار همراه اول گروه دنگ شو خطا کردم ۹۱۷۵۶ خطا کردم ۱ دنگ شو  ۹۱۷۵۷ خطا کردم ۲ دنگ شو ۹۱۷۵۸ خطا کردم ۳ دنگ شو بخشی از متن همین ترانه خطا کردم گروه دنگ شو : تو در فتنه از حد به در کردی تو با من ز بد هم بدتر کردی

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول دنگ شو خطا نیست

کد پیشواز انتظار همراه اول گروه دنگ شو خطا نیست ۹۱۷۵۹ خطا نیست ۱ دنگ شو ۹۱۷۶۰ خطا نیست ۲ دنگ شو ۹۱۷۶۱ خطا نیست ۳ دنگ شو بخشی از متن همین ترانه خطا نیست گروه دنگ شو : از تو گفتن که خطا نیست با تو رفتن که خطا نیست تو سپاه شب کوچه

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول دنگ شو چیزی

کد پیشواز انتظار همراه اول گروه دنگ شو چیزی ۹۱۷۶۴ چیزی ۱ دنگ شو ۹۱۷۶۵ چیزی ۲ دنگ شو ۹۱۷۶۶ چیزی ۳ دنگ شو بخشی از متن همین ترانه چیزی گروه دنگ شو : مرا خود با تو چیزی در میان هست وگرنه روی زیبا در جهان هست وجودی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول دنگ شو خورشید می شوم

کد پیشواز انتظار همراه اول گروه دنگ شو خورشید می شوم ۹۱۷۷۵ خورشید می شوم ۱ دنگ شو ۹۱۷۷۶ خورشید می شوم ۲ دنگ شو ۹۱۷۷۷ خورشید می شوم ۳ دنگ شو بخشی از متن همین ترانه خورشید می شوم گروه دنگ شو : من که یادم رفته دیروز راهی دیدار فردا من ترک های

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول دنگ شو آخر قصه

کد پیشواز انتظار همراه اول گروه دنگ شو آخر قصه ۹۱۷۷۸ آخر قصه ۱ دنگ شو ۹۱۷۷۹ آخر قصه ۲ دنگ شو ۹۱۷۸۰ آخر قصه ۳ دنگ شو بخشی از متن همین ترانه آخر قصه گروه دنگ شو : آخر قصمه اما قصه ی آخرم این نیست آخرین راهی که باید من ازش بگذرم این

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول دنگ شو عطار

کد پیشواز انتظار همراه اول گروه دنگ شو عطار ۹۱۷۶۲ عطار ۱ دنگ شو ۹۱۷۶۳ عطار ۲ دنگ شو بخشی از متن همین ترانه عطار گروه دنگ شو : آتش عشق تو در جان خوشتر است جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است هرکه خورد از جام عشقت قطره ای تا قیامت مست و حیران

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول دنگ شو به ش ط

کد پیشواز انتظار همراه اول گروه دنگ شو به ش ط ۹۱۷۶۷ به ش ط ۱ دنگ شو ۹۱۷۶۸ به ش ط ۲ دنگ شو بخشی از متن همین ترانه به ش ط گروه دنگ شو : به شط آهسته میرانم صدای آب در گوشم چه سردم هست خیسم هم ولی کت را نمی پوشم

ادامه