کد آهنگ پیشواز ایرانسل احسان خواجه امیری درد

کد پیشواز ایرانسل احسان خواجه امیری درد ٣٣١٨١٢۵ / درد ۱ / احسان خواجه امیری ٣٣١٨١٢۶ / درد ۲ / احسان خواجه امیری بخشی از متن همین ترانه درد احسان خواجه امیری: من با همه ی درد جهان ساختم اما با درد تو هر ثانیه در حال نبردم تو دور شدی از منو با اینهمه

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل احسان خواجه امیری درد عمیق

کد پیشواز ایرانسل احسان خواجه امیری درد عمیق  ٣٣١١٠۵٣۵ / درد عمیق / احسان خواجه امیری بخشی از متن همین ترانه درد عمیق احسان خواجه امیری: با درد عمیقت دله من تو دیدی که مردم چه کردن تو پیشه غرورم نشستی تو زخمایه قلبم رو بستی , تو زخمایه قلبم رو بستی شکل رفتنه این

ادامه

کد پیشواز ایرانسل احسان خواجه امیری درد عمیق

کد پیشواز ایرانسل احسان خواجه امیری درد عمیق  ٣٣١١٠۵٣۵ / درد عمیق / احسان خواجه امیری بخشی از متن همین ترانه درد عمیق احسان خواجه امیری: با درد عمیقت دله من تو دیدی که مردم چه کردن تو پیشه غرورم نشستی تو زخمایه قلبم رو بستی , تو زخمایه قلبم رو بستی شکل رفتنه این

ادامه