کد پیشواز ایرانسل حمید گودرزی و میلاد بابایی پاییز برگشته

کد پیشواز ایرانسل حمید گودرزی و میلاد بابایی پاییز برگشته پاییز برگشته ۱ / ۵۵۱۱۲۲۵۱ / میلاد بابایی و حمید گودرزی پاییز برگشته ۲ / ۵۵۱۱۲۲۵۲ / میلاد بابایی و حمید گودرزی پاییز برگشته ۳ / ۵۵۱۱۲۲۵۳ / میلاد بابایی و حمید گودرزی بخشی از متن همین ترانه پاییز برگشته حمید گودرزی و میلاد بابایی:

ادامه