جون بائز

۶۰ سال آواز برای «جهانی بهتر»

رسانه نوا – جون بائز، همچون دیگرانی که در موسیقی فولک دهه شصت به بعد ظهور کردند، میراث قابل ارزیابی و درخوری دارد اما گاهی یک میراث غنی هم می‌تواند خود به‌جای دارایی باری بر گردۀ هنرمند باشد.

ادامه