نقد و بررسی: نقدآلبوم، جون بائز، Whistle Down the Wind، آخرین آلبوم استودیویی، 2018

۶۰ سال آواز برای «جهانی بهتر»

انيسا رئوفي