بشریت محکوم به فنا است

ترنت رزنر و اتیکِس راس کمان داستانی موردنظرشان را که در سال ۲۰۱۶ با آلبوم‌ Not the Actual Events آغاز کرده و در سال ۲۰۱۷ با آلبوم Add Violence ادامه داده بودند، با آلبوم Bad Witch به سرانجام رساندند.

ادامه