نقد و بررسی: Bill Frisell and Thomas Morgan

صحنه‌ای کوچک برای دوئتی قدرتمند

انيسا رئوفي