ویدیو: فرج علیپور

از تمرین تا کنسرت با گروه تال

سام بورنگ