ویدیو: پلاریس

گزارش تصویری از تمرین گروه ستاره قطبی

علیرضا صفرنژاد