ویدیو: گروه پلاریس

گزارش تصویری از تمرین گروه ستاره قطبی

علیرضا صفرنژاد