نگار خارکن

نگار خارکن ساز کمانچه را نزد استادان هادی منتظری، سید فرج پوری و اردشیر کامکار فراگرفت. همکاری با گروه هایی چون: مولوی (شهرام ناظری)، هم آوایان (حسین علیزاده)، شهناز (محمد رضا شجریان)، حصار (همایون شجریان و علی قمصری)، اشتیاق (علیرضا قربانی) و… و در آلبوم هایی چون مرغ خوشخوان (محمد رضا شجریان)، امیرکبیر (شهرام ناظری)،

ادامه