گروه ژاو

گروه ژاو، در سال ۱۳۹۰ و در پیِ گرد هم آمدن جمعی از مدرّسان آموزشگاه موسیقی ودا (احسان ذبیحی‌فر: نوازندهء کمانچه، نیریز کامکار: نوازندهء تار و سیاوش کامکار: نوازندهء سنتور) و به منظور اجرای آثاری در زمینهء موسیقی ملّی ایرانی تأسیس شد. پس از مدّتی اعضا به این نتیجه رسیدند که به منظور گسترش محدودهء

ادامه