زندگی خوب

علی زندوکیلی
--:--
--:--
1 زندگی خوب علی زندوکیلی --:--

متن آهنگ زندگی خوب از علی زندوکیلی

زندگی خوب است
که گیری دلبری نکوتا خروشی هر دو جهان بر یک تار موخنده اش عشق است
و روح است و جان استرویش ها میز هر دو جهان استچون نگاهش یکسو
روی ماهش بر اوتا به سمبل بوی گل دارد این گیسویک نگاه یار من
میبرد سر و قرار منکند شکار دل و جلن من
مثال شیر نر دیدم چشم مست یار
روی محوش نگاربا خود برده دل و دینم
نموده چنینمزندگی خوب است
که گیری دلبری نکوتا خروشی هر دو جهان بر یک تار موخنده اش
عشق استو روح است و جان استرویش ها میز هردو جهان است

موزیک‌های برتر

زندگی خوب
علی زندوکیلی
--:--
--:--