سهراب پورناظری: پروژه سی رویای دیروز و حقیقت امروز

مرا پشت از آزادگان است راست…. روزگار بر این سان گذشت که نقدِ عمر ، خرجِ تلاش برای آشتی دوباره‌ی مردمانم با فرهنگشان شود، نه تنها از راه و رسمِ هنرمندی بلکه از راه مردم داری و درکِ روزگاری که در آنیم که اگر میزان، تنها خلق اثرِ هنری بود، راه، تفاوتِ دیگری داشت؛ اما

ادامه