بیستم مهر روز بزرگداشت حافظ

حضرت حافظ برای ما ایرانیان سمبل عشق و یکی از ارکان اصلی فرهنگمان است. اما این احساس به نوع متفاوتی در زندگی من حضور دارد. شاید برایتان جالب باشد بدانید که نورِ وجود و انرژی حضرت حافظ را همیشه در لحظات سخت، در کنار خودم حس کرده ام؛ شاید هم دلیل خاصی داشته که پدر

ادامه