پنجم نوامبر ٢٠١۶ در سالن فیلارمونى پاریس

​پنجم نوامبر ٢٠١۶ سالن فیلارمونى پاریس که به نظر میرسه شبیه به چشم انسان طراحى شده با پرنده هاى سفیدى که به پرواز درآمدن. کنسرت امشب در سه بخش خواهد بود، بخش نخست رو استاد بزرگ عالم قاسم اف از کشور آذربایجان اجرا میکنند و بخش دوم رو ما از ایران و بخش سوم رو گروهى

ادامه