سالار عقیلی برای مردم زلزله زده سرپل ذهاب خواند

یک سال پیش حادثه تلخی دل ایران را لرزاند. کسی چه می داند؟ چه روزهای سختی گذشت میان این دو پاییز. باد آن خزان چه زیبا برگ هایی را از درخت زندگی به زمین فاجعه انداخت! فاجعه وقتی فکرش را هم نمی کردیم عزیزانمان را با خود برد به جایی دیگر. به سرایی که باقی

ادامه