انتقاد حامد زمانی از سکوت رسانه ها در قبال سوگ چامه ها

حامد زمانی با انتشار یک ویدئو از کنسرت عاشورایی خود در برج میلاد به انتقاد از رسانه هایی پرداخت که این رویداد را به نحو مطلوب پوشش نداده اند. این کنسرت در حالی برگزار شد که تبلیغات آن تنها محدود به فضای مجازی بوده و در مدت کوتاهی ظرفیت سالن تکمیل گردید. کنسرت سوگ چامه

ادامه

اﻳﻦ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻦ اﺣﺘﺮاﻡ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ مسئوﻟﻴﻦ اﺳﺖ

باراد از انتشار قریب الوقوع آلبوم جدید خود و تلاش برای کسب مجوز فعالیت رسمی موسیقی در کشور خبر داد: ​ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﺷﺐ و ﺭﻭﺯ ﺩاﺭﻡ ﺭﻭﻱ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻢ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺗﺮاﻙ « ﺳﺎﻋﺖ » ﺭﻭ ﻫﻢ ﺗﻮﻱ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻗﺮاﺭ ﺑﺪﻳﻢ. ﻗﻮﻝ ﻣﻴﺪﻡ ﺑﻌﺪ اﺯ اﻧﺘﺸﺎﺭ اﻭﻟﻴﻦ ﺁﻟﺒﻮﻣﻢ، ﻛﻠﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺷﻢ. ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺻﺒﻮﺭﻱ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ. در

ادامه