تاثیرات موسیقی بر فرهنگ عزاداری در هیئات

​مداحی و نوحه‌ سرایی و ارتباطشان با موسیقی چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ فرهنگی امری نیست که امروزه بتوان به سادگی از کنار آن رد شد، چون همان طور که گوش دادن به موسیقی در میان بخشی از جامعه امری فراگیر شده است، استماع نوحه نیز در بین بخش بزرگی از جامعه‌ی اسلامی

ادامه