نواگرام: کنسرت رضا صادقی

اجرای رضا صادقی زیر بارش باران

امیر فرزانه

کنسرت رضا صادقی در تهران

امیر فرزانه

اولین کنسرت پاییزی رضا صادقی

امیر فرزانه

کنسرت رضا صادقی در تهران

امیر فرزانه