هنرمند: تلفیقی

گروه کماکان

سام بورنگ

گروه دارکوب

مدیر وبسایت

میلاد درخشانی

مدیر وبسایت

گروه بمرانی

مدیر وبسایت

بهزاد عمرانی

مدیر وبسایت

رامین بهنا

مدیر وبسایت

گروه داماهی

مدیر وبسایت

دنگ شو

مدیر وبسایت

گروه پالت

مدیر وبسایت

امیر عظیمی (خواننده)

مدیر وبسایت

حامد پیرا

مدیر وبسایت

میلاد باقری

مدیر وبسایت