کنسرت فریدون آسرایی | ۵ فروردین ۱۳۹۸

این کنسرت به پایان رسیده است