کنسرت گروه چارتار | ۲ و ۳ شهریور ۱۳۹۶

این کنسرت به پایان رسیده است