کنسرت گروه امو | ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

این کنسرت به پایان رسیده است