کنسرت محسن ابراهیم زاده (جزیره کیش) | ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

این کنسرت به پایان رسیده است