کنسرت رضا صادقی | ۲۷ تیر ۱۳۹۷

این کنسرت به پایان رسیده است