کنسرت رضا شیری | ۲۱ تیر ۱۳۹۷

این کنسرت به پایان رسیده است