کنسرت ریچارد کلایدرمن | ۳۱ خرداد الی ۶ تیر ۱۳۹۷

این کنسرت به پایان رسیده است