کنسرت گروه سون | ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

این کنسرت به پایان رسیده است