کنسرت گروه تال | ۲۵ و ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

این کنسرت به پایان رسیده است