خشایار اعتمادی: امثال من پایشان را در جریانی که شما ساخته اید نخواهند گذاشت!

شهیار کبیری

خشایار اعتمادی در گفتگو با برنامه کامنت از رسانه نوا : امثال من پایشان را در جریانی که شما ساخته اید نخواهند گذاشت!

دیدگاه شما

1 دیدگاه